Fakultní základní škola Olomouc

Zápis do 1. tříd

Informace pro rodiče přijatých žáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu 17. 6. 2020, schůzky se budou konat v časových intervalech pro jednotlivé třídy. Tyto informace rodiče obdrželi e-mailem.

Na schůzce budete seznámeni s rozdělením dětí do tříd, představíme Vám paní učitelky v budoucích 1. třídách, podáme Vám informace o pomůckách pro první třídu, o školní družině, organizaci prvního týdne školy a o stravování.

Na schůzce bude přítomna také paní Mgr. Lenka Hetová, speciální pedagog naší školy, která zájemcům poskytne informace ke školní připravenosti dětí.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a zápisní list. Poslali jsme ho v příloze e-mailu, je ke stažení na stránkách školy v sekci Dokumenty. Pokud to bude možné, vyplňte ho prosím již doma. Pokud nemáte možnost tisku, vyplníte ho před schůzkou.

Vzhledem k současné situaci se může dostavit za každou rodinu pouze jeden z rodičů a bez dětí. Prosíme, zajistěte si na tento termín volno, v jiném termínu nebude vstup do školy vzhledem k přísným hygienickým opatřením možný.

Roušky jsou prozatím ve společných prostorách školy povinné.

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021


Termín zápisu:

PODÁNÍ ŽÁDOSTI - 1. dubna až 10. dubna 2020

Organizace zápisu:

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

V souladu s ustanovením § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení) a doručí ji škole v rozmezí 1. 4. 2020 – 10. 4. 2020 jedním z následujících způsobů:

 • online přes školní elektronický systém Edookitu,
 • do datové schránky školy (ID schránky: 46tkkb6),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu: zshalkova@zshalkova.cz,
 • poštou na adresu FZŠ Olomouc, Hálkova 4, 779 00 Olomouc,
 • osobně do schránky umístěné na hlavním vchodu do školy v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS.

V případě, že nebudete mít možnost si žádost o přijetí nebo žádost o odklad vytisknout, bude k dispozici v tištěné podobě v pondělí 30. 3. a ve středu 1. 4. 2020 od 8.00 do 16.00 ve vestibulu školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE STAŽENÍ - formát pdf k tisku

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE STAŽENÍ - formát docx (lze vyplnit na počítači)

 

PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

Po obdržení Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zašleme na e-mail uvedený v žádosti registrační číslo a bližší informace ke zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí.

Rozhodnutí o přijetí již Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

 • na webových stránkách školy: www.zshalkova.cz v sekci Zápis do 1. tříd a v Aktualitách;
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na hlavních dveřích do budovy).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dní v pátek 17. 4. 2020 ve 14 hodin.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

 • Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje formou zveřejnění registračního čísla uchazeče. Seznam registračních čísel přijatých uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v kanceláři školy.
 • Pokud zákonný zástupce dítěte požaduje převzetí rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Dítě v zastoupení svého zákonného zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Dítě v zastoupení svého zákonného zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad školní docházky:

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, upozorňujeme na dodání potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§37 školského zákona). O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2020. Vzhledem k tomu, že jsou v současné době školská poradenská zařízení uzavřena, správní řízení o zápisu se tedy přeruší do doby vydání doporučení o odkladu.

Žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad, rovněž doručí žádost o přijetí.

Pokud byste potřebovali konzultaci ohledně školní zralosti, můžete se obrátit na naši speciální pedagožku paní Mgr. Lenku Hetovou lenka.hetova@zshalkova.cz

Spádovost:

Na základě Vyhlášky č. 2/2017, o školských obvodech základních škol ze dne 13. 3. 2017 jsou vymezeny školské obvody základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc v těchto ulicích:

Babíčkova, Božetěchova, Boční, Borůvková, Brusinková, Fibichova, Hálkova, Holická, Jahodová, Jungmannova, Kanadská, Kolumbova, Malinová, Nálevkova, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Reaganova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Smetanova, Sudova, Šantova, Šípková, Šlechtitelů, Štursova, Technologická, Tovární, U Městského dvora, Vejdovského, Vikingská, Wittgensteinova.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

Kritéria přijímaní žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

Kritéria ke stažení

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak můžete pomoci svým dětem - ke stažení

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče - ke stažení

Je to dokument MŠMT určený rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

 

Třída s rozšířenou výukou předmětů

V případě zájmu o zařazení dítěte do 1. třídy s rozšířenou výukou předmětů je nutná diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně. O vyšetření je nutné požádat nejpozději do 31. prosince 2019.

Prosím kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu v Olomouci, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc.

Vyšetření mimořádného nadání v poradně urychlíte vyplněním on-line dotazníku:
http://ppp-olomouc.cz/zadost/objednavky-ppp-olomouc/