Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje odborné poradenské, intervenční a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Práce ŠPP je zaměřena na prevenci rizikového chování a školní neúspěšnosti, na kariérové poradenství, dále na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků nadaných. Důležitou součástí činnosti ŠPP je podpora přátelského klimatu školy a jednotlivých tříd a v neposlední řadě podpora osobnostního rozvoje dětí.

ŠPP se schází na pravidelných poradách, komunikuje také s vedením školy. Jeho činnost na FZŠ Hálkova koordinuje školní psycholog. Při všech jednáních s žáky, rodiči i pedagogy je kladen důraz na citlivý přístup, na ochranu osobních dat a na důvěrnost sdělovaných informací. Služby ŠPP jsou bezplatné.

Členové týmu ŠPP:
Výchovný poradce: PhDr. Libuše Lipenská
Metodik prevence: Mgr. Kristína Ličmanová
Metodik pro 1. stupeň: Mgr. Romana Navrátilová
Školní psycholog: Mgr. Lucie Šimková
Školní speciální pedagog: Mgr. Tereza Juřicová
Školní koordinátor podpory nadání: Mgr. Daniela Vrajová

Další informace a podrobnosti ke školnímu poradenskému pracovišti.