Vzdělávání, spolupráce a inovace

Škola se zapojila do výzvy č.02_22_002 Šablony pro ZŠ v Operačním programu Jan Amos Komenský. Zpracovali jsme projekt CZ.02.02.XX/00/22_002/0006824 Vzdělávání, spolupráce a inovace.

Realizujeme tyto aktivity:

  • školní psycholog
  • profesní rozvoj pracovníků ve školství

  • inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a ŠD

  • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 3 244 407 Kč. Projekt budeme realizovat od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.
23 10 23 projekt jak

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

23 02 20 projekty digitalizujeme skolu

Doučování žáků

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

23 02 20 projekty doucovani zaku

Podpora školní úspěšnosti

Škola se zapojila do výzvy č. 02_20_080 Šablony III v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zpracovali jsme projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020039 Podpora školní úspěšnosti.

Realizujeme tyto aktivity:

  • personální podpora ZŠ – školní speciální pedagog,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • využití ICT ve vzdělávání,
  • projektový den ve výuce.

Díky zapojení do projektu bude působit ve škole od 1. září 2021 do 30. června 2023 školní speciální pedagožka a zakoupili jsme dalších 10 tabletů pro žáky do výuky. Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 980 738 Kč.